Genom att vara närvarande i nuet kan vi hitta vägar till harmoni, glädje och ökad livskvalitet. Genom enkla övningar kan vi lära oss att uppleva, acceptera och t.o.m. uppskatta stunden som den är och oss själva som vi är. Ögonblick för ögonblick.

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; medvetenhet, koncentration och medkänsla. Vad du än gör, är det bra att vara närvarande! Förutom lugn och trygghet skapar närvaron kvalitet, kreativitet och effektivitet.

Genom mindfulnessträning kan vi komma bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande över det som har hänt och över det som kanske kommer att hända.

Vi kan träna upp vår medvetenhet om det som händer inom oss och kring oss. Den ökade medvetenheten ger flera valmöjligheter att förhålla oss till det vi upplever. En större förmåga att fatta medvetna, konstruktiva beslut i stället för att handla på autopilot. Förmåga att ta tillvara på hela vår kapacitet.

Vi ökar också vår koncentrationsförmåga. Man kan ha stor nytta av mindfulnessträning på arbetsplatser eftersom koncentrationen, kreativiteten, samarbetsförmågan och välmåendet ökar, medan stressen och sjukfrånvaron minskar. Närvaro är också grundläggande i ett gott ledarskap. Redan litet större närvaro i det man gör, kan ha stor effekt.

Medveten närvaro (mindfulness) ger verktyg för att hantera bl.a. stress, depression, oro, smärta och lidande i olika former.Ett verktyg för att hantera de svårigheter och problem som vi alla möter i livet.

Hur mycket tid och energi lägger du dagligen på olika former av hård och dömande självkritik? Kanske din inre kritiker behöver en mer medkännande röst som villkorslöst accepterar dig som du är, gör dig trygg och öppen för förändring? Det är möjligt att hitta mer varsamhet och vänlighet med oss själva och i förlängningen med andra. Genom övningar kan vi träna upp och få kontakt med vår självmedkänsla och vårt trygghetssystem.

Genom att lyssna till oss själva, använda våra sinnen utan att värdera eller döma, kan vi få en mer innehållsrik och rofylld vardag. Vi kan få kontroll över vår kropp, våra upplevelser och vårt liv. Livet är här och nu, just i detta unika ögonblick. Nuet är det enda ögonblick där vi kan göra, uppleva, åstadkomma något och påverka vår framtid. Vi upplever nuet med hjälp av våra sinnen. Nuet är en fantastisk uppfinning som inrymmer hela vår upplevelse av det vi kallar livet.


När du behöver förändra och träna dig i något nytt så uppstår naturligt ett motstånd. Att komma igång med träning för att åstadkomma en förändring som varar i längden, är det som är svårast i mindfulness. Därför rekommenderas en kombination av handledning och att träna själv. Vi träffas ett antal gånger och däremellan så tränar du själv t.ex. 10 min/dag i egen takt. Detta ger dig mindre smärtrelaterat lidande och en ökad livskvalitet. Med hjälp av enkla meditations- och vardagsövningar kan du få ett aktivt och innehållsrikt liv! Ring mig så berättar jag mera!

Man behöver inte vara sjuk eller ha problem för att ha nytta av mindfulness. Forskning har visat att det sker en mängd positiva hälsoeffekter i hjärnan och i övriga kroppen. Intresserad ? Jag kan hjälpa dig!

Du hittar mina egna mindfulnessmeditationer här på hemsidan under en egen underrubrik (sista underrubriken). 

Mindfulness är ett forskningsbaserat verktyg. Nedan finns några exempel på de många forskningsrapporter som visat hur effektiv mindfulnessträning är vid kronisk eller långvarig fysisk eller mental smärta och på arbetsplatser:

Meditation och yoga kan reglera inflammationsreaktionen och minska aktiviteten i gener som bidrar till inflammation. Vid Covid-19 utlöser viruset ofta en alltför kraftig inflammation så att cytokiner (markörer för inflammation) bidrar till vävnadsskada i en mängd olika organ: lungor, hjärna, hjärta, njurar, hud osv. Meditation och yoga höjer nivåerna av melatonin som har en mängd positiva effekter på immunförsvar och inflammation, samt minskar psykosocial stress inkluderande den som är en följd av social isolering. Meditation för kärleksfull vänlighet och medkänsla påverkar fysisk, emotionell och social hälsa positivt. Länk till forskningen:

Här kommer fler forskningsresultat som visar att mindfulnessträning minskar på oxidativ stress och inflammationer:

Mindfulnessissa on kyse mielemme, ajatustemme sekä tunteidemme rauhoittamisesta erilaisin yksinkertaisin harjoituksin. Voimme oppia hyväksymään ajatuksemme ja tunteemme sekä olemaan enemmän tietoisesti läsnä elämässämme. Mieli selkenee, keho rentoutuu sekä terveys ja hyvinvointi paranee.

Opimme hallitsemaan stressiä paremmin sekä helpottamaan mahdollista ahdistusta. Opimme myös hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme, ilman arvostelua tai tuomitsemista. Annamme mielemme ja kehomme levätä tässä hetkessä ja ennen kaikkea nauttia tästä hetkestä ja elämästämme.

Mindfulness käytetään myös kivun hallintaan, univaikeuksiin ja estämään uusiutuvaa masennusta.